ಗ್ರಾಮೀಣ ನೋವು ಉಪಶಮನ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಿಂದ 15ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ಗಾಜನೂರು ಎಂಬುದು ತುಂಗಾನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ, ನದಿ, ತೋಟ, ಗದ್ದೆ, ಮಲೆನಾಡಿನ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ..

Brief Report on Activities of D.S.L Trsut Sharanya

“SHARANYA” is a care centre for advanced, incurable and life limiting stages of diseases like Cancer, Fully Paralysed, Renal Failure and HIV/AIDS Patients. It is one of the projects of D.S.L TRUST ®, Shimoga , Karnataka State rendering its services on Cancer Patients from the year 2004.

Our Latest Brochure

A Divine place of compassion offering free in patient palliative care service to advanced and life limiting patients of different chronic diseases like Cancer, Fully Paralyzed, Neuro suffering patients and many other different patients.

Brochure

Sharanga organization, which serves Shimoga and adjoining areas, is 10.00 km from Shimoga city in order to lift its service personnel. Purchasing about 10.5 acres in the distance has made the decision to build a massive care center. For the past two years it has been serving wards and other facilities that provide shelter for 20 patients at the primary level.

About Trust

During the year 2004 the Trust decided to take up the very humanitarian project of Sharanya – Serving of Advanced and critically ill patients of different disease like Cancer, Fully paralyzed patients with Neuro issues and many other chronic patients.
Shopping Basket

Inquiry Form

Subscribe to News Letter

Volunteer Form

Patient Feedback

Ayurvedic Garden

  • An Ayurvedic garden is developed at Sharanya provides by planting different medicinal plants of 250 varieties. these plants have already grown and become Trees. It is giving a healthy breeze which influences rich oxigenz one with medical values. The whole Sharanya care centre promises to be not only a building of patients’ wards but also filled with greenery plants and Trees. Natural greenery plants and Trees. A natural greenery environment is a un noticed treatment for a patient to recover from their severe condition.
  • The ayurvedic garden has more than 3000 ayurvedic herbs with powerful medical healing properties.

Visitor Feedback

Saura Mandala Vana

Nakshatra Vana, also called Nakshatravanam or Nakshatravan.. It is associated with the Sringeri Sharada Peetham monastery, and consists of 27 trees that are related to 27 Nakshatras of Indian Astrology.

There are 12 trees representing the 12 astrological signs namely: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces. Each sign occupies 30° of celestial longitude and roughly corresponds to the star constellations and all these trees are planted in the same pattern.

The rest of the trees are planted according to the solar system with the sun in the center. All these trees have a certain influence on the planets and zodiac signs with multiple benefits.

The grove also includes over 120 medicinal plants found in the Western Ghats. At Sharanya, we have built a Nakshatra Vana to not only help conserve nature but also create a peaceful environment for our patients and staff within the Sharanya’s campus.

Chandrasuchetha Garden

The Inaugural ceremony of “CHANDRASUCHETHA GARDEN” took place on 8th October, 2021. The Ayurvedic garden was built in memory of the previous president of DSL TRUST, Shri A R Chandrshekhar Setty.

This is a small herbs and shrubs garden with powerful medical healing properties. If you sit in the forest with these medicines, the acu, a special power is created. This garden has great educational importance for the upcoming generation, as they can learn how to grow them and learn each and every plant’s medicinal importance. We have built a children’s park alongside, to engage our patients’ children who stay at Sharanya. We also have a bird gallery. Many plants are yet to be planted under proper weather conditions. Multiple coconut trees were planted around the Sharanya Campus to create a beautiful atmosphere.